Leczenie uzdrowiskowe Podstawy prawne

Rehabilitacja Sanatorium

Sanatoria i uzdrowiska

Sanatorium turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium Last minute

Leczenie uzdrowiskowe Podstawy prawne

Leczenie uzdrowiskowe Podstawy prawne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe.
(Dz. U. z 2010 r. Nr 202 poz. 1342),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
(Dz. U. z 2010 r. Nr 252 poz. 1698),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego
(Dz. U. z 2010 r. nr 258, poz. 1761).
ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych
(Dz. U. z 2005r. Nr 167 poz. 1399, Dz.U. z 2007 Nr. 133 poz. 921);
rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 października 2008 r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji
ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);
ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.);
ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze
(tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 228 poz. 1947 z późn. zm.);
ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);
ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych
(Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.);
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest
(Dz. U. 2004r. Nr 185, poz. 1920 z późn. zm.);
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie zasad kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
(Dz. U. z 2007r. Nr 44, poz. 285);
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006r. w sprawie wzorcowego statutu uzdrowiska i wzorcowego statutu obszaru ochrony uzdrowiskowej
(Dz. U. z 2006r. Nr 56 poz. 396);
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego
(Dz. U. z 2006r. Nr 161 poz. 1142);
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska
(Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1162);
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego
(Dz. U. z 2006r. Nr 47 poz. 346);
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości
(Dz. U. z 2006r. Nr 80 poz. 565);
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2006 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu (Dz. U. z 2006r. Nr 178 poz. 1321);
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie trybu i terminów ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej
(Dz. U. z 2006r. Nr 103 poz. 705);
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinna spełniać jednostka uprawniona do wydawania świadectw potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości lecznicze klimatu
(Dz. U. z 2006r. Nr 236 poz. 1708);
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych
(Dz. U. z 2006r. Nr 32, poz. 220 z późn. zm.);
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie zasad kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
(Dz. U. z 2007r. Nr 44, poz. 285);
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
(Dz. U. Nr 139, poz. 1136);
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe
(Dz. U. Nr 139, poz. 1135);
obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu
(Dz. Urz. Ministra Zdrowia Nr 6, poz.35);
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie nadania statusu uzdrowiska miejscowości Dąbki
(Dz. U. z dnia 23 października 2007 r. Nr 194, poz. 1401);
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.10.2007r. w sprawie pozbawienia statusu uzdrowiska miasta Jastrzębie Zdrój
(Dz. U. z 2007r. Nr 201, poz. 1448);
obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu
(Dz. Urz. Ministra Zdrowia Nr 1, poz.4);
obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu
(Dz. Urz. Ministra Zdrowia Nr 12. poz. 65).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego
ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 73, poz. 390).

Źródło: http://www.mz.gov.pl/

5 187 wizyt(y)
Co nowego w temacie:

Rehabilitacja w uzdrowiskach

pytacie.
Gorąco polecamy

Turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

których szeroką ofertę znajdziecie na portalu Kuracjusz24.pl !
Najbardziej cenione

Sanatoria i uzdrowiska

prezentują specjalną ofertę poprzez portal Kuracjusz24.pl
Popularne

Sanatorium proponuje turnusy rehabilitacyjne

w atrakcyjnych cenach w sezonie 2012 specjalnie dla portalu Kuracjusz24.pl !
Skuteczna

Rehabilitacja sanatoria i turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

tylko najlepsze warunki oferty na Kuracjusz24.pl !

Rehabilitacja w uzdrowiskach

Sanatoria i uzdrowiska

Turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium turnusy rehabilitacyjne

Rehabilitacja sanatoria i turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach