Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe - kuracjusz24.pl

Rehabilitacja Sanatorium

Sanatoria i uzdrowiska

Sanatorium turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium Last minute

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe

Świadczenia zdrowotne w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego udzielane są pacjentom na podstawie wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:

 Skierowania na leczenie uzdrowiskowe

skierowania na leczenie uzdrowiskowe lub
zaświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania z danego rodzaju świadczeń zdrowotnych w danym uzdrowisku.

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Lekarz wystawiający skierowanie (wniosek o potrzebie leczenia uzdrowiskowego) na leczenie uzdrowiskowe albo zaświadczenie o braku przeciwwskazań do korzystania z danego rodzaju świadczeń zdrowotnych w danym uzdrowisku uwzględnia:

1. przebieg choroby będącej podstawą do leczenia uzdrowiskowego i przebieg leczenia tej choroby,
2. choroby współistniejące u pacjenta,
3. stan ogólny pacjenta a w szczególności:
a) zdolność do samoobsługi,
b) wydolność:
układu krążenia,
układu oddechowego,
nerek.

4.efekty przebytego w przeszłości leczenia uzdrowiskowego, jeżeli pacjent po raz kolejny korzysta z tej formy opieki.

W przypadku osób dorosłych zalecana częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego wynosi nie więcej niż raz na 18 miesięcy. Okres oczekiwania nie jest jednolity dla wojewódzkich oddziałów NFZ i zależy od ilości pacjentów, którzy w danym oddziale NFZ złożyli skierowanie na leczenie uzdrowiskowe i oczekują na jego realizację. Przy czym najdłuższy okres oczekiwania, dotyczy realizacji leczenia sanatoryjnego dorosłych.

Lekarz kierując i kwalifikując pacjenta na leczenie uzdrowiskowe opiera się na wskazaniach i przeciwwskazaniach do leczenie uzdrowiskowego. Zarówno wskazania i jak i przeciwwskazania są analizowane indywidualnie w odniesieniu do każdego pacjenta.

Okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym wynosi dla leczenia:

» w szpitalu uzdrowiskowym – 21 dni (okres może być wydłużony na wniosek lekarza zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, za zgodą oddziału NFZ)
» uzdrowiskowego w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym – 28 dni;
» uzdrowiskowego w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w sanatorium uzdrowiskowym – 28 dni;
» w sanatorium uzdrowiskowym – 21 dni;
» uzdrowiskowego w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w sanatorium uzdrowiskowym – 28 dni;
» ambulatoryjnego – do 18 dni zabiegowych.

Okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym dla dzieci wynosi:

» dla leczenia w szpitalu uzdrowiskowym – 27 dni (okres może być wydłużony na wniosek lekarza zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, za zgodą oddziału NFZ)
» dla leczenia w sanatorium uzdrowiskowym – 21 dni;
» dla leczenia ambulatoryjnego do 18 dni zabiegowych.

W razie istnienia przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego lekarz może skierować pacjenta na konsultację do właściwego lekarza specjalisty.

UWAGA

Druk skierowania wystawiany przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego nie gwarantuje przydziału leczenia w uzdrowisku. Także proponowane przez lekarza konkretne uzdrowisko jest wyłącznie wskazówką dla NFZ w przydziale skierowania.

 

Potwierdzenie skierowania przez NFZ

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wymaga potwierdzenia przez oddział wojewódzki NFZ. Właściwy do potwierdzenia skierowania jest oddział NFZ miejsca zamieszkania pacjenta lub, jeśli nie można ustalić miejsca zamieszkania, oddział właściwy dla lekarza, który wystawił skierowanie. Kwalifikacji dokonuje zespół lekarzy o specjalizacji balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej.

Skierowanie powinno być rozpatrzone w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia do Funduszu. Termin ten może zostać przedłużony z przyczyn proceduralnych o 14 dni. O przyznaniu lub odmowie przyznania sanatorium Wojewódzki Odział NFZ informuje pisemnie podając przyczyny.

Jeśli osoba starająca się o leczeni uzdrowiskowe zostanie zakwalifikowana, lecz miejsca sanatoryjne zostały wyczerpane w danym roku zostaje wpisana na listę oczekujących.

Okres oczekiwania:

około 18 miesięcy – sanatorium,
około 6 miesięcy – szpital uzdrowiskowy,
około 14 dni – ambulatorium.

Wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe
wzór skierowania → w formacie *rtf
wzór skierowania→ w formacie *pdf

Zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 3 poz. 20 z późn. zm.) pracownicy zakładów azbestowych wymienionych w w/w ustawie, zatrudnieni w tych zakładach w dniu 28 września 1997 r. lub przed tą datą, są uprawnieni do korzystania raz w roku z leczenia uzdrowiskowego oraz zwolnienia z odpłatności związanej z leczeniem uzdrowiskowym, o której mowa w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe dla osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest
wzór skierowania → w formacie *rtf
wzór skierowania→ w formacie *pdf

Na podstawie:
Art.33 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027, z późn. zm.),
Art. 14 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U Nr 167 poz 1399 z późn. zm.),
§ 1, 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie zasad kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. Nr 44 poz. 285 z późn.zm.),
§ 2 ust. 1, § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe (Dz. U. Nr 139 poz. 1135)
§ 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 139 poz. 1136)

Źródło: http://www.mz.gov.pl

8 869 wizyt(y)
Co nowego w temacie:

Rehabilitacja w uzdrowiskach

pytacie.
Gorąco polecamy

Turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

których szeroką ofertę znajdziecie na portalu Kuracjusz24.pl !
Najbardziej cenione

Sanatoria i uzdrowiska

prezentują specjalną ofertę poprzez portal Kuracjusz24.pl
Popularne

Sanatorium proponuje turnusy rehabilitacyjne

w atrakcyjnych cenach w sezonie 2012 specjalnie dla portalu Kuracjusz24.pl !
Skuteczna

Rehabilitacja sanatoria i turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

tylko najlepsze warunki oferty na Kuracjusz24.pl !

Rehabilitacja w uzdrowiskach

Sanatoria i uzdrowiska

Turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium turnusy rehabilitacyjne

Rehabilitacja sanatoria i turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach