Prewencja rentowa ZUS

Rehabilitacja Sanatorium

Sanatoria i uzdrowiska

Sanatorium turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium Last minute

Prewencja rentowa ZUS

dzien-otwarty-w-zus

Prewencja rentowa ZUS

1. Kierowanie na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS

Podstawa prawna

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje zadania w zakresie prewencji rentowej, w tym dotyczące rehabilitacji leczniczej na podstawie:

Główne założenia programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1996 r. realizuje program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej.

Rehabilitacja prowadzona w ośrodkach rehabilitacyjnych współpracujących z ZUS oparta jest na założeniach kompleksowego oddziaływania procedurami diagnostyczno- leczniczo – rehabilitacyjnymi i psychologicznymi oraz na szeroko prowadzonej edukacji zdrowotnej. Celem w/w programu jest przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w następstwie choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy i jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji. W realizacji programu priorytetem jest jak najwcześniejsze skierowanie osoby ubezpieczonej do ośrodka rehabilitacyjnego, ponieważ im wcześniej rozpocznie się rehabilitację, tym lepsze efekty można uzyskać.

Do kogo skierowana jest ta forma rehabilitacji

Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej skierowany jest do osób ubezpieczonych:

 • zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy
 • uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego
 • pobierających rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy rokujących jednocześnie odzyskanie zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji

Jak uzyskać skierowanie na rehabilitację leczniczą

Podstawą skierowania ubezpieczonego lub rencisty do ośrodka rehabilitacyjnego jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej wydane przez lekarza orzecznika ZUS.
Orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej lekarz orzecznik ZUS może wydać:

 • na wniosek lekarza prowadzącego leczenie, przy czym wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej może być sporządzony na dowolnym formularzu (wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS)
 • podczas kontroli zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy
 • przy ustalaniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego
 • podczas orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych

Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej może wystawić każdy lekarz prowadzący leczenie, a osoba, której ten wniosek dotyczy, składa go w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Jeżeli lekarz orzecznik ZUS wyda orzeczenie o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, osoba zainteresowana otrzymuje zawiadomienie o skierowaniu do ośrodka rehabilitacyjnego.

Formy i profile rehabilitacji

Zakład aktualnie kieruje na rehabilitację leczniczą w następujących grupach schorzeń:

 • w systemie stacjonarnym
 • w systemie ambulatoryjnym
  • narząd ruchu
  • układ krążenia, w tym monitorowany telemedycznie

Kto pokrywa koszty rehabilitacji

Pełny koszt rehabilitacji uwzględniający w szczególności koszty leczenia, zakwaterowania i żywienia pokrywa ZUS. Koszty dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego z miejsca zamieszkania i z powrotem Zakład refunduje do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.

Co obejmuje program rehabilitacji leczniczej

Kompleksowa rehabilitacja lecznicza obejmuje ustalony indywidualnie program ukierunkowany na leczenie schorzenia będącego przyczyną skierowania na rehabilitację oraz na schorzenia współistniejące i uwzględnia w szczególności:

 • różne formy rehabilitacji fizycznej tj. kinezyterapię indywidualną, zbiorową i ćwiczenia w wodzie oraz zabiegi fizykoterapeutyczne z zakresu ciepłolecznictwa, krioterapii, hydroterapii, leczenia polem elektromagnetycznym wielkiej i niskiej częstotliwości, leczenia ultradźwiękami, laseroterapii, masażu klasycznego i wibracyjnego
 • rehabilitację psychologiczną, w tym między innymi psychoedukację i treningi relaksacyjne
 • edukację zdrowotną ukierunkowaną na przekazanie informacji w zakresie:
  • nauki zasad prawidłowego żywienia
  • znajomości czynników ryzyka w chorobach cywilizacyjnych
  • podstawowej wiedzy o procesie chorobowym uwzględniającej profil schorzenia
  • znajomości czynników zagrożenia dla zdrowia w miejscu pracy
  • podstawowych informacji o prawach i obowiązkach pracodawcy oraz pracownika
  • udzielania instruktażu odnośnie kontynuacji rehabilitacji w warunkach domowych po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego

Czas trwania rehabilitacji leczniczej

Rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym powinna trwać 24 dni, przy czym czas jej trwania może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego po uprzednim uzyskaniu zgody Zakładu w przypadku:

 • pozytywnego rokowania co do odzyskania zdolności do pracy w przedłużonym czasie trwania rehabilitacji
 • wcześniejszego przywrócenia zdolności do pracy
 • zaistnienia innych przyczyn leżących po stronie osoby skierowanej na rehabilitację

Ośrodki współpracujące z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

ZUS nie posiada własnych ośrodków rehabilitacyjnych i prowadzi rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej na podstawie umów zawieranych z krajowymi ośrodkami rehabilitacyjnymi spełniającymi określone przez Zakład wymagania prawne, lokalowe, kadrowe i medyczne, wybranymi w drodze ogłoszonego przez Zakład konkursu ofert. Zakład ogłasza konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji w ramach prewencji rentowej w dwóch dziennikach o zasięgu ogólnopolskim oraz na stronie internetowej Zakładu http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=11. W przypadku ogłoszenia przez Zakład konkursu ofert – ogłoszenie o konkursie oraz materiały dotyczące konkursu ofert (zawierające w szczególności wymagania, które oferenci przystępujący do konkursu ofert winni spełniać i formularz oferty) umieszczone zostają na w/w stronie internetowej Zakładu.

Lokalizacja ośrodków rehabilitacyjnych współpracujących z ZUS w 2014 roku.

2. Badania i analizy przyczyn niezdolności do pracy oraz inne działania prewencyjne

Podstawa prawna

Zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie działań dotyczących prewencji rentowej określone są w art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

Art. 69 Ustawy z 13.10.1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Działania te mają na celu upowszechnienie wiedzy z zakresu prewencji rentowej poprzez udostępnianie lekarzom i placówkom ochrony zdrowia materiałów informacyjnych dotyczących realizacji podjętych przez ZUS zadań, a także:

 • zamawianie badań i analiz przyczyn niezdolności do pracy
 • inne działania (np. dofinansowanie konferencji naukowych dotyczących rehabilitacji)

Zamawianie prac naukowo – badawczych oraz opracowań dotyczących przyczyn niezdolności do pracy oraz sposobów zapobiegania niezdolności do pracy.

Prace naukowo – badawcze z zakresu prewencji rentowej są zamawiane w drodze postępowań o zamówienia publiczne. Wnioski wynikające z zamówionych prac służą:

 • określeniu kierunków działań z zakresu prewencji rentowej,
 • przygotowaniu programów prewencyjnych, w tym programów rehabilitacji leczniczej w wybranych profilach schorzeń,
 • przygotowaniu materiałów szkoleniowych i informacyjnych z zakresu prewencji rentowej

Tematy prac naukowo-badawczych oraz opracowań

Dofinansowanie konferencji naukowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje konferencje naukowe związane z rehabilitacją i zapobieganiem niezdolności do pracy. Dofinansowanie obejmuje 10% przewidywanego kosztu organizacji konferencji jednak nie więcej niż
20 tys. zł.

Wniosek o dofinansowanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych konferencji / kongresu / sympozjum naukowego

Przygotowanie materiałów informacyjnych z zakresu prewencji rentowej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamawia opracowanie, druk i dystrybucję materiałów informacyjnych (plakaty, broszury), mających na celu upowszechnianie wiedzy wśród ubezpieczonych o prowadzonej przez Zakład rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej.

Materiały informacyjne z zakresu prewencji rentowej

Kwartalnik „Prewencja i Rehabilitacja”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 2003 roku jest wydawcą kwartalnika „Prewencja i Rehabilitacja” (ISSN 1731-8971). W kwartalniku tym są zamieszczane prace z zakresu prewencji wypadkowej i rentowej m.in. zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, popularyzacja wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe, zagadnienia poświęcone problematyce zdrowia publicznego oraz działalności prewencyjnej w europejskich systemach zabezpieczenia społecznego, a także prace dotyczące współpracy międzynarodowej w tym zakresie.

Kolejne wydania kwartalnika „Prewencja i Rehabilitacja” 

Źródło: ZUS

8 901 wizyt(y)
Co nowego w temacie:

Rehabilitacja w uzdrowiskach

pytacie.
Gorąco polecamy

Turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

których szeroką ofertę znajdziecie na portalu Kuracjusz24.pl !
Najbardziej cenione

Sanatoria i uzdrowiska

prezentują specjalną ofertę poprzez portal Kuracjusz24.pl
Popularne

Sanatorium proponuje turnusy rehabilitacyjne

w atrakcyjnych cenach w sezonie 2012 specjalnie dla portalu Kuracjusz24.pl !
Skuteczna

Rehabilitacja sanatoria i turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

tylko najlepsze warunki oferty na Kuracjusz24.pl !

Rehabilitacja w uzdrowiskach

Sanatoria i uzdrowiska

Turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium turnusy rehabilitacyjne

Rehabilitacja sanatoria i turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach