Sochaczewska Karta Seniora - teńsze sanatorium - kuracjusz24.pl

Rehabilitacja Sanatorium

Sanatoria i uzdrowiska

Sanatorium turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium Last minute

Sochaczewska Karta Seniora

Sochaczewska Karta Seniora

Na ostatniej sesji (28.05) radni miasta jednogłośnie zatwierdzili Program Wspierania Rodzin dla Miasta Sochaczew na lata 2013-2015 oraz program „Sochaczewska Karta Seniora”.

W ramach Karty osoby powyżej 65 roku życia zyskają m.in. 50% zniżki przy zakupie biletów wstępu na basen oraz biletów do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, o połowę taniej skorzystają z oferty własnej MOK, za darmo będą mogły konsultować się z psychologiem i radcą prawnym w MOPS, a także z psychologiem w ŚDS. Osoby powyżej 75 roku życia zyskają jeszcze jedną ulgę – 50% taniej zapłacą od lipca na śmieci, pod warunkiem, że ich odpadki domowe będą posegregowane.

Poniżej regulamin przyznawania Karty, wzór wniosku, uchwała RM ustanawiająca program.  

Karta Seniora – uchwała i treść Programu.doc

Karta Seniora – wzór wniosku o wydanie Karty.doc

REGULAMIN PRZYZNAWANIA „SOCHACZEWSKIEJ  KARTY  SENIORA 65+ i 75+” 

  1. W ramach Programu „SOCHACZEW DLA SENIORA”, karty otrzymują seniorzy – osoby powyżej 65 lub 75 roku życia w celu zwiększenia dostępu do usług publicznych, dóbr kultury, imprez sportowych, poprawy warunków bytowych oraz oferty stowarzyszeń i przedsiębiorców wyrażających chęć przystąpienia do programu dzięki wprowadzeniu, koordynacji i promocji systemu ulg, stosowanych przez:

1) jednostki organizacyjne i instytucje kultury i sportu Gminy Miasto Sochaczew,

2) jednostki prowadzące działalność z zakresu kultury i sportu niepowiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem i wyrażające chęć włączenia się do programu,

3) przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i wyrażających chęć włączenia się do programu – zwanych dalej „Partnerami”.

  1.   Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1)  „SOCHACZEWSKA KARTA SENIORA 65+” i „SOCHACZEWSKA KARTA SENIORA 75+” – karta uprawniająca do korzystania z ulg i świadczeń oferowanych przez Gminę Miasto Sochaczew i Partnerów,

2)  senior – osoba w wieku co najmniej 65 lat, zamieszkała na terenie Gminy Miasto Sochaczew,

3) osoba zamieszkała na terenie Gminy Miasto Sochaczew – osoba posiadająca zameldowanie na pobyt stały,

3. „SOCHACZEWSKĄ KARTĘ SENIORA 65+” i „SOCHACZEWSKĄ KARTĘ SENIORA 75+”, będzie otrzymywał każdy senior spełniający ww. warunki jej uzyskania.

4. „SOCHACZEWSKA KARTA SENIORA 65+” i „SOCHACZEWSKA KARTA SENIORA 75+”  jest imienna, posiada nr PESEL i unikalny numer karty oraz oznaczenie „65+” lub „75+”.

  5. W celu otrzymania „SOCHACZEWSKIEJ  KARTY SENIORA 65+” lub    „SOCHACZEWSKIEJ KARTY SENIORA 75+”,  osoba uprawniona składa w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul.1-go Maja 16 w Sochaczewie wypełniony i podpisany wniosek (załącznik nr 4) w godzinach pracy urzędu.

6. Osoby wnioskujące o wydanie Karty zobowiązane są do wyrażenia zgody  na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku,  zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r.  Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez podmioty uprawnione do realizacji programu.

7. Druki wniosków są dostępne w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie oraz na stronie www.sochaczew.pl  www.seniorzy.sochaczew.pl

8. Wydanie „SOCHACZEWSKIEJ  KARTY SENIORA 65+” i „SOCHACZEWSKIEJ  KARTY SENIORA 75+”,  nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego i jest bezpłatne.

9. „SOCHACZEWSKA KARTA SENIORA 65+” i „SOCHACZEWSKA KARTA SENIORA 75+” wydawana jest na czas nieokreślony; ważność karty wygasa w przypadku rezygnacji lub z chwilą śmierci posiadacza.

10.  Karta nie jest kartą płatniczą, ani kartą kredytową.

11. Właścicielem Karty jest Urząd Miejski w Sochaczewie. W przypadku znalezienia Karty,  należy ją zwrócić do  Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.

12. „SOCHACZEWSKA KARTA SENIORA 65+” i „SOCHACZEWSKA KARTA SENIORA 75+”, ważna jest jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, paszport).

13. W przypadku zmiany danych, utraty lub uszkodzenia Karty, osoba uprawniona zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie w formie pisemnej Urząd Miejski w Sochaczewie.

14.  Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana lub udostępniana przez użytkownika.

15. Prośba o wydanie duplikatu „SOCHACZEWSKIEJ KARTY SENIORA 65+” i „SOCHACZEWSKIEJ KARTY SENIORA 75+”,   powinna być złożona w formie pisemnej.

  1. Przy odbiorze Karty, osoba uprawniona otrzyma aktualny katalog przysługujących ulg.
  2. Katalog instytucji i firm uczestniczących w Programie „SOCHACZEWSKA KARTA  SENIORA” aktualizowany będzie w porozumieniu z partnerami programu.
  3. Aktualny katalog instytucji i firm będzie publikowany na stronie internetowej Miasta Sochaczew http://www.sochaczew.pl/ www.sochaczew.pl  www.seniorzy.sochaczew.pl.
  4. Gmina Miasto Sochaczew nie ponosi odpowiedzialności za zniżki, ulgi i inne oferty proponowane posiadaczom Karty, przez partnerów akcji.

Co nowego w temacie:

Rehabilitacja w uzdrowiskach

pytacie.
Gorąco polecamy

Turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

których szeroką ofertę znajdziecie na portalu Kuracjusz24.pl !
Najbardziej cenione

Sanatoria i uzdrowiska

prezentują specjalną ofertę poprzez portal Kuracjusz24.pl
Popularne

Sanatorium proponuje turnusy rehabilitacyjne

w atrakcyjnych cenach w sezonie 2012 specjalnie dla portalu Kuracjusz24.pl !
Skuteczna

Rehabilitacja sanatoria i turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

tylko najlepsze warunki oferty na Kuracjusz24.pl !

Rehabilitacja w uzdrowiskach

Sanatoria i uzdrowiska

Turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium turnusy rehabilitacyjne

Rehabilitacja sanatoria i turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach