Jak wyjechać na Turnus rehabilitacyjny PFRON - kuracjusz24.pl

Rehabilitacja Sanatorium

Sanatoria i uzdrowiska

Sanatorium turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium Last minute

Jak wyjechać na Turnus rehabilitacyjny PFRON

Turnusy rehabilitacyjne PFRON

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Jest on podstawową formą wspomagania rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i tylko tym osobom przysługuje. Oznacza to, że osoba niepełnosprawna musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenia równorzędne (np. wydane przez ZUS, orzeczoną grupę inwalidzką). Po spełnieniu określonych warunków, możliwy jest także wyjazd z opiekunem.

Jak wyjechać na Turnus rehabilitacyjny PFRON

 Turnusy rehabilitacyjne dofinansowują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O dofinansowanie może wystąpić osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także bezdomna osoba niepełnosprawna przebywająca na terenie tego powiatu.

Program turnusu powinien zawierać elementy rehabilitacji odpowiedniej do rodzaju schorzeń osób niepełnosprawnych oraz obejmować zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne oraz inne wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych.

Turnus rehabilitacyjny może mieć charakter:

1) ogólno-usprawniający z programem rekreacyjno-wypoczynkowym,
2) specjalistyczny z programem:

 • rekreacyjno-sportowym i sportowym,
 • szkoleniowym (np. nauka jazdy samochodem),
 • psychoterapeutycznym,
 • rozwijającym zainteresowania i uzdolnienia (np. malarski, rzeźbiarski),
 • nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością (np. poruszania się, samoobsługi, wykonywania podstawowych prac domowych).

Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (np.: obóz żeglarski, spływ kajakowy, obóz wędrowny itp.).

Turnus odbywa się w zorganizowanej grupie, liczącej nie mniej niż 20 uczestników i trwa nie krócej niż 14 dni.

DLA KOGO

W turnusach rehabilitacyjnych mogą uczestniczyć osoby:

1) w wieku powyżej 16 roku życia, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne lub
2) w wieku do ukończenia 16 roku życia, które:
a) mają przyznany zasiłek pielęgnacyjny, potwierdzony zaświadczeniem o jego pobieraniu przez rodziców
lub prawnych opiekunów, wydanym przez ZUS, zakład pracy, urząd gminy bądź urząd pracy,
b) znajdują się w placówce opiekuńczo-wychowawczej, a rodzina nie ponosi odpłatności za ich pobyt.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, pod warunkiem że:

 • została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
 • turnus rehabilitacyjny odbywa się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, lub poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
 • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 • złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, podczas pierwszego badania lekarskiego, informacji o stanie zdrowia sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez lekarza, pod którego opieką się znajduje.

O dofinansowanie może się ubiegać osoba, której średni miesięczny dochód nie przekracza:

 • 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
 • 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA

1. Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON jeden raz w roku kalendarzowym.

2. Ze środków PFRON może zostać także dofinansowany pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej w przypadku, gdy obecność opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym wynika z wyraźnego i uzasadnionego zalecenia lekarskiego

3. Ze środków PFRON, przeznaczonych na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, będących w dyspozycji PCPR mogą korzystać osoby niepełnosprawne posiadające stałe lub tymczasowe, jednak nie krótsze niż 6 miesięcy, zameldowanie w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego PCPR.

4. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego wynosi:

 • 27 proc. przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej
 • 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • 23 proc. przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej
 • 35 proc. przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub dla jej opiekuna

WNIOSEK

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie kosztów udziału w turnusie rehabilitacyjnym powinna złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie, kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, skierowanie lekarskie sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku, oświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu oraz liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Jest on rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.

Osoba, której przyznano dofinansowanie, wybiera konkretny turnus i powiadamia o tym PCPR w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji, nie później jednak niż 21 dni przed rozpoczęciem turnusu. Musimy wybrać turnus prowadzony przez organizatora, który uzyskał wpis do rejestru organizatorów turnusów. Rejestr taki prowadzi wojewoda.

Po sprawdzeniu przez PCPR zgodności wybranego turnusu z wymogami formalnymi, kwota dofinansowania jest przekazywana na rachunek bankowy organizatora turnusu.

Źródło: Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694)

10 571 wizyt(y)
Co nowego w temacie:

Rehabilitacja w uzdrowiskach

pytacie.
Gorąco polecamy

Turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

których szeroką ofertę znajdziecie na portalu Kuracjusz24.pl !
Najbardziej cenione

Sanatoria i uzdrowiska

prezentują specjalną ofertę poprzez portal Kuracjusz24.pl
Popularne

Sanatorium proponuje turnusy rehabilitacyjne

w atrakcyjnych cenach w sezonie 2012 specjalnie dla portalu Kuracjusz24.pl !
Skuteczna

Rehabilitacja sanatoria i turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

tylko najlepsze warunki oferty na Kuracjusz24.pl !

Rehabilitacja w uzdrowiskach

Sanatoria i uzdrowiska

Turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium turnusy rehabilitacyjne

Rehabilitacja sanatoria i turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach