ZUS sanatoria

Rehabilitacja Sanatorium

Sanatoria i uzdrowiska

Sanatorium turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium Last minute


Lokalizacja ośrodków rehabilitacyjnych współpracujących z ZUS w 2014

Lokalizacja ośrodków rehabilitacyjnych współpracujących z ZUS w 2014

Ośrodki współpracujące z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych ZUS nie posiada własnych ośrodków rehabilitacyjnych i prowadzi rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej na podstawie umów zawieranych z krajowymi ośrodkami rehabilitacyjnymi spełniającymi określone przez Zakład wymagania prawne, lokalowe, kadrowe i medyczne, wybranymi w drodze ogłoszonego przez Zakład konkursu ofert. Zakład ogłasza konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji w ramach prewencji rentowej w dwóch […]Rozporządzenia dotyczące Lecznictwa Uzdrowiskowego

Rozporządzenia dotyczące Lecznictwa Uzdrowiskowego Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania […]


Lokalizacja ośrodków rehabilitacyjnych współpracujących z ZUS w 2013

Lokalizacja ośrodków rehabilitacyjnych współpracujących z ZUS w 2013

Ośrodki współpracujące z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych ZUS nie posiada własnych ośrodków rehabilitacyjnych i prowadzi rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej na podstawie umów zawieranych z krajowymi ośrodkami rehabilitacyjnymi spełniającymi określone przez Zakład wymagania prawne, lokalowe, kadrowe i medyczne, wybranymi w drodze ogłoszonego przez Zakład konkursu ofert. Zakład ogłasza konkurs ofert na prowadzenie rehabilitacji w ramach prewencji rentowej w dwóch […]


Nowości rehabilitacji leczniczej w ZUS

Nowości rehabilitacji leczniczej w ZUS

Nowości rehabilitacji leczniczej w ZUS Rehabilitacja za pośrednictwem telefonu komórkowego to już nie mrzonka, ale teraźniejszość w usługach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. A ponadto od maja b.r. z rehabilitacji leczniczej mogą korzystać osoby po operacyjnym leczeniu niektórych chorób nowotworowych. Właśnie ruszyły dwa nowe programy pilotażowe.


po mastektomii

Rehabilitacja dla kobiet po mastektomii w ramach prewencji rentowej ZUS

Od 2010r. ZUS realizuje program dla kobiet po mastektomii. Celem programu jest wspomaganie procesu dochodzenia do pełnej sprawności, a w efekcie umożliwienie kobietom powrotu do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.  


profile leczenia uzdrowiskowego Zus

Profile leczenia uzdrowiskowego – ZUS 2012

Profile leczenia uzdrowiskowego w Polsce Wykaz miejscowości uzdrowiskowych specjalizujących się w leczeniu schorzeń:


dzien-otwarty-w-zus

Prewencja rentowa ZUS

Prewencja rentowa ZUS 1. Kierowanie na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS Podstawa prawna Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje zadania w zakresie prewencji rentowej, w tym dotyczące rehabilitacji leczniczej na podstawie:


Sanatorium z ZUS

Sanatorium z ZUS

Sanatorium z ZUS Możesz pojechać z ZUS do sanatorium Każda osoba ubezpieczona, zagrożona długotrwałą chorobą, może bezpłatnie skorzystać z programu rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS. Jak się starać o skierowanie – tłumaczy Jadwiga Kawwa, dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS.


Co nowego w temacie:

Rehabilitacja w uzdrowiskach

pytacie.
Gorąco polecamy

Turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

których szeroką ofertę znajdziecie na portalu Kuracjusz24.pl !
Najbardziej cenione

Sanatoria i uzdrowiska

prezentują specjalną ofertę poprzez portal Kuracjusz24.pl
Popularne

Sanatorium proponuje turnusy rehabilitacyjne

w atrakcyjnych cenach w sezonie 2012 specjalnie dla portalu Kuracjusz24.pl !
Skuteczna

Rehabilitacja sanatoria i turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

tylko najlepsze warunki oferty na Kuracjusz24.pl !

Rehabilitacja w uzdrowiskach

Sanatoria i uzdrowiska

Turnusy rehabilitacyjne

Sanatorium turnusy rehabilitacyjne

Rehabilitacja sanatoria i turnusy rehabilitacyjne w uzdrowiskach

Sanatorium z ZUS Możesz pojechać z ZUS do sanatorium Każda osoba ubezpieczona, zagrożona długotrwałą chorobą, może bezpłatnie skorzystać z programu rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS. Jak się starać o skierowanie – tłumaczy Jadwiga Kawwa, dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS. Dla kogo przeznaczony jest ten program rehabilitacji leczniczej? Program skierowany jest do tych wszystkich, którzy z powodu choroby są zagrożeni długotrwałą niezdolnością do pracy, ale równocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji. Obejmuje on ubezpieczonych zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, a także osoby uprawnione do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego oraz osoby pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy. Czy wszystkie typy schorzeń kwalifikują się do rehabilitacji prowadzonej przez ZUS? Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS dotyczy schorzeń, które stanowią najczęstszą przyczynę powstawania niezdolności do pracy. Są to schorzenia narządu ruchu oraz układu krążenia. Rehabilitacja w tych przypadkach odbywa się w trybie stacjonarnym lub ambulatoryjnym. Osoby cierpiące na schorzenia psychosomatyczne i układu oddechowego również podlegają programowi rehabilitacji leczniczej (w trybie stacjonarnym). Kto kieruje osoby zainteresowane na rehabilitację – lekarz orzecznik ZUS czy lekarz prowadzący? Lekarz prowadzący leczenie może wystawić osobie, która ma medyczne wskazania do przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji. Powyższy wniosek stanowi podstawę do wydania przez lekarza orzecznika ZUS orzeczenia o potrzebie rehabilitacji. Ponadto lekarz orzecznik ZUS może orzec o potrzebie rehabilitacji leczniczej, orzekając w sprawie niezdolności do pracy do celów rentowych, a także wykonując kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich, a także orzekając o przedłużeniu okresu pobierania zasiłku chorobowego albo o okolicznościach uzasadniających przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Czy wymagany jest specjalny wniosek? Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej wystawiony przez lekarza prowadzącego leczenie może być sporządzony na dowolnym formularzu i powinien zawierać: imię i nazwisko chorego, PESEL, adres zamieszkania i numer telefonu, rozpoznanie medyczne w języku polskim oraz opinię, czy istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji. Przykładowy wzór wniosku można uzyskać na stronie internetowej ZUS pod adresem: Prewencja rentowa ZUS. Ile trwa turnus rehabilitacyjny? Rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym powinna trwać 24 dni. Czas trwania rehabilitacji może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zakładu. Może to nastąpić w przypadku: pozytywnego rokowania co do odzyskania zdolności do pracy w przedłużonym czasie trwania rehabilitacji, wcześniejszego przywrócenia zdolności do pracy oraz zaistnienia innych przyczyn leżących po stronie osoby skierowanej przez ZUS. Czy osoba skierowana na rehabilitację płaci za świadczone jej usługi (co jej przysługuje bezpłatnie)? Osoba skierowana przez ZUS nie ponosi żadnych kosztów rehabilitacji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponosi całkowity koszt rehabilitacji leczniczej, w szczególności koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu z miejsca zamieszkania do ośrodka rehabilitacyjnego i z powrotem. A co z dojazdem do ośrodka rehabilitacyjnego? ZUS zwraca poniesione koszty przejazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do ośrodka rehabilitacyjnego i z powrotem. Przy zwrocie kosztów podróży uwzględnia się ulgi na przejazd danym środkiem transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje. Rozmawiała: Aleksandra Bełkowska Redakcja: Gabinet Prezesa Źródło: ZUS